Contributing to the Future Course

2-3 maart en 16-17 maart, 13-14 april, 15-16 juni 2023

Een inten­sieve cur­sus (Engel­stalig) om je toekom­stige vaardighe­den te leren, te ontwikke­len en te oefenen.

Connecting to the Future project

Hartelijk welkom! Het doel van ons ini­ti­atief is te zor­gen voor bewustz­ijn, ken­nis, begrip en activer­ing van de vaardighe­den die we dienen te ontwikke­len om bij te dra­gen aan de toekomst. Op deze web­site informeren wij u over onze bevin­din­gen, inzichten en ini­ti­atieven om de toekom­st­vaardighe­den en capaciteiten onder de aan­dacht te bren­gen. Alle soorten bij­dra­gen wor­den op prijs gesteld. Lees meer over het project >