Brieven

Door Peter Paul Gerbrands

De afgelopen zeven jaar heb ik onder­zocht hoe we kun­nen bij­dra­gen aan de toekomst. Ik heb met veel mensen gespro­ken, boeken gelezen, naar pod­casts geluis­terd en een scala aan ver­halen, the­o­rieën en andere infor­matie op web­sites en sociale media bekeken.

Mijn con­clusie: In onze huidige staat van zijn zijn we niet goed in het verbinden met de toekomst en wat die oproept. Wij hebben de capaciteit, maar hebben niet veel moeite gedaan om het ver­mo­gen om effec­tief met de toekomst te werken te onder­zoeken en te trainen. Ik heb zeven brieven geschreven die in de komende maan­den op deze web­site zullen wor­den gepub­liceerd over hoe men in de toekomst kan bijdragen.

De eerste paar brieven gaan over een diep­gaande veran­der­ing van ons bewustz­ijn en de dynamis­er­ing van onze over­tuigin­gen en wereld­beelden. De laat­ste 4 over het verken­nen en trainen van vaardighe­den en bek­waamhe­den. Alle­maal noodza­ke­lijke stap­pen om bij te dra­gen aan de toekomst.
Daar­naast bieden wij een scala aan cur­sussen, coach­ing, gesprekken, Q&A’s en andere prak­tis­che hulp­mid­de­len om u te helpen met uw bij­drage aan de toekomst in uw per­soon­lijke, organ­isatorische en maatschap­pelijke leven. Deze wor­den nieuw ont­wor­pen en/of op maat gemaakt voor uw sit­u­atie en con­text.
Je bent welkom om con­tact op te nemen.