Voor Metamorfose

Contributing to the Future

16-17 november 2023, 11-12 januari en 14-15 maart 2024 (+2 nader te bepalen dagen)

Een intensieve cursus (Engelstalig) om je toekomstige vaardigheden te leren, te ontwikkelen en te oefenen.

Wij hebben het genoe­gen u uit te nodi­gen om te leren en vaardighe­den te ont­dekken die nodig zijn om bij te dra­gen aan de toekomst. Het is onze ervar­ing dat de vra­gen en uitdagin­gen van onze tijd nieuwe vaardighe­den vereisen, die ver­schillen van de vaardighe­den die wij momenteel gebruiken, waarin wij zijn opgeleid en getraind. Vaardighe­den die we alle­maal intrin­siek hebben, hoewel ze min­der en meestal willekeurig wor­den getraind en niet bewust wor­den toegepast. Ons huidige begrip en beheers­ing van de wereld heeft ons gebracht waar we zijn; de com­plexe en gecom­pliceerde kwest­ies waarmee we op alle ter­reinen van het leven te maken hebben, vra­gen van ons dat we een stap verder gaan in onze ontwikkeling.

Sun through a forest
Ik ben een instrument, indien goed gestemd kan ik spelen met de toekomst

Ik ben een instru­ment, indien goed gestemd kan ik met de toekomst spelen!

De vaardighe­den die we al beheersen en gebruiken kun­nen ons alleen maar vergelijk­bare inzichten bren­gen met dezelfde soort resul­taten en prob­le­men. Onze huidige ken­nis, vaardighe­den, bewustz­ijn en intel­li­gen­tie zouden er veel baat bij hebben als zij door de opwaarder­ing van onze capaciteiten zouden wor­den getrans­formeerd. De cur­sus is zowel een ont­moet­ing met als een train­ing van die ver­be­terde capaciteiten, die ons in staat stellen bij te dra­gen aan een sys­tem­a­tis­che en duurzame toekomst.

De cur­sus bestaat uit de vol­gende thema’s:

 • De train­ing en studie van de nieuwe vaardighe­den: Werken met inhoud, verbind­ing, uniciteit en heelheid.
 • Het ont­waken van de zin­tu­igen en het obser­vatiev­er­mo­gen, alsmede infor­matiev­er­w­erk­ing en databanken
 • Het ver­mo­gen om de invloed en de kracht van sta­tis­che over­tuig­ingssys­te­men en men­tale mod­ellen aan te pakken
Balancing Stones by Paul Harnischfeger
 • De Ander als poort naar de toekomst
 • De erken­ning van de teke­nen van de “uitn­odi­gende” kwaliteit van de toekomst. Leren “lezen” van de com­plexe taal van lev­ende sys­te­men en samenwerkingsverbanden
 • Werken met de begrip­pen Lege Ruimte, het Onbek­ende en Onbek­ende, de toekomst in verbind­ing met de Ander en het Voorbewustzijn
 • Vier gebieden van ver­w­erk­ing van sys­temis­che infor­matie en hun soorten gegevens en vaardigheden
 • Het hele fysieke lichaam leren gebruiken, en niet alleen het hoofd, als instru­ment voor fijnere obser­vatie en diepere ontwik­kel­ing van informatie.
 • The­o­rie en achter­gron­den van de ontwik­kel­ing van onze vaardighe­den in de loop van de geschiede­nis; de inzichten van baan­brek­ende filosofen en wetenschappers.
 • De kunst om de bij­drage aan de toekomst wakker te maken in indi­viduen, teams, organisaties.
 • Oefe­nen en trainen van de nieuw ver­wor­ven vaardighe­den, met behulp van col­lec­tieve intel­li­gen­tie, acteerin­stru­menten, beweg­ing, groep­swerk, dialoog en feedback.
Voor Metamorfose

Programmaoverzicht

We begin­nen met een 4-daagse werk- en leers­essie waarin we de essen­tiële vaardighe­den onder­zoeken die nodig zijn om bij te dra­gen aan de toekomst. Aan het einde van deze 4-daagse inten­sive for­muleren we onder­zoeksvra­gen en exper­i­menten die helpen bij de trans­fer van de essen­tie naar de dagelijkse lev­en­scon­text van de deel­ne­mers. In een peri­ode van een half jaar komen we regel­matig bij elkaar om de inzichten en vaardighe­den te verdiepen. In de uitwissel­ing, onder­zoek & ontwerpsessies werken we met organ­isatie- en maatschap­pi­jgere­la­teerde the­ma’s en is er veel leer­ruimte voor de spec­i­fieke vra­gen en uitdagin­gen van de indi­vidu­ele deel­ne­mers.
Tussendoor zijn we beschik­baar voor (online) indi­vidu­ele coach­ing en mentoring.

Essentials (4 dagen)

Data: 16-17 november 2023 en 11-12 januari 2024

 1. Bewustz­ijn en vaardighe­den van mijn fysiek wezen
 2. Inlei­d­ing in de instru­menten en vaardighe­den van de toekomst
 3. Werken met instru­menten en vaardighe­den van de toekomst
 4. Toekom­stige vaardighe­den in de maatschap­pelijke dynamiek

Uitwisseling, onderzoek & ontwerp 1 (2 dagen)

Data: 14-15 maart 2024

The­ma’s: men­tale mod­ellen en over­tuig­ingssys­te­men en het fysieke lichaam als betrouw­baar anker­punt voor informatie

Uitwisseling, onderzoek & ontwerp 2

Datum: Nog te bepalen

The­ma’s: werken met en beïn­vloe­den van organisatiedynamiek

Uitwisseling, onderzoek & ontwerp 3

Datum: Nog te bepalen

The­ma’s: werken met en beïn­vloe­den van maatschap­pelijke dynamiek.

Infographic comparing intelligence and consciousness

Ons inzicht in en onze ervar­ing met de vaardighe­den die we nodig hebben om bij te dra­gen aan de toekomst, is een werk in uitvo­er­ing en vereist een dynamis­che aan­pak. Het is geen afgeronde method­olo­gie, noch streven wij naar een vaste aan­pak of the­o­rie. In die zin is de cur­sus een open maar sta­biele struc­tuur om te onder­zoeken, te oefe­nen en te ont­dekken. De begelei­ders zijn in staat een uitda­gende, inspir­erende en milde ruimte te creëren om in te werken.

Het is een lev­endige cur­sus waar vaardighe­den wor­den getraind in beweg­ing, gesprek, spel, onder­zoek, uitwissel­ing, the­o­rievorm­ing - dit alles door te werken met rel­e­vante prob­le­men en actuele uitdagingen.

Bij het ontwikke­len en geven van deze oplei­d­ing maken wij vri­jelijk gebruik van het werk van: Mau­rice Mer­leau-Ponty, Fritz von Both­mer, Michael Tsje­chov, Marie Louise von Franz, Hum­berto Mat­u­rana, Dani Nabud­ere, Chris Argyris, Emmanuel Lev­inas, Han­nah Arendt, Peter Brook, en vele anderen.

Pictures of

Facilitatoren

Frank Bosboom

Frank Bos­boom (1969) werkt met organ­isaties en netwerken aan huidige en toekom­stige maatschap­pelijke uitdagin­gen op het gebied van huisvest­ing, welz­ijn, onder­wijs en gezond­hei­d­szorg. Frank’s aan­pak is om als leer­coach te werken bin­nen de organ­isaties die een trans­for­matie nodig hebben.

Peter Paul Gerbrands

Peter Paul Ger­brands (1957) helpt organ­isaties en samen­werk­ingsver­ban­den bij het vin­den van een weg naar de toekomst. Hij heeft een verleden als toneel­regis­seur, organ­isatiead­viseur en con­sul­tant die werkt met com­plexe onder­ling ver­bon­den systemen.

Paul Harnischfeger

Paul Har­nischfeger (1955) is the­ater­regis­seur, acteer­trainer en docent dra­maon­der­wijs. Hij werkt ook als ler­aar en ther­a­peut voor beweg­ing en de dynamiek van de ruimte. Hij is een liefheb­ber van poëzie, ver­halen en steen.

Markku Wilenius


Markku Wile­nius
(1961) werkt al zo’n 30 jaar met organ­isaties om hen te helpen besef­fen hoe de toekomst ver­schilt van het verleden. Hij is hoogler­aar toekom­st­stud­ies aan de uni­ver­siteit van Turku, Fin­land en Unesco-leer­stoel voor leren voor trans­for­matie en plan­e­taire toekomst.

Aanvullende informatie

Infor­matie en reg­is­tratie:
Neem con­tact op met Peter Paul Ger­brands via dit for­mulier.

Plaats
Delft, Ned­er­land

Kosten
De kosten voor deel­name aan deze cur­sus wor­den met elke deel­ne­mer indi­vidueel bepaald, in een werk­bare bal­ans tussen per­soon­lijke of organ­isatorische finan­ciële mogelijkhe­den en de werke­lijke kosten van de cur­sus. Neem con­tact met ons op en we vin­den een oplossing.

Taal
De voer­taal is Engels omdat we een Finse professor/futuroloog en een Australisch/Duitse the­ater­maker (met Abo­rig­i­nal roots) in ons team hebben, maar de twee Ned­er­landse indi­viduen (en de groep) zijn ook in staat om alles in goed Ned­er­lands of Duits uit te leggen.

Dynamis­che aan­pak
Deze cur­sus kan overal en in ver­schil­lende vor­men wor­den gegeven. Neem con­tact met ons op als je ideeën hebt over wan­neer, waar en hoe.

Artwork Before Metamorphosis by Sophie