Voor Metamorfose

Bijdragen aan de toekomst

2-3 maart en 16-17 maart, 13-14 april, 15-16 juni 2023

Een intensieve cursus (Engelstalig) om je toekomstige vaardigheden te leren, te ontwikkelen en te oefenen.

Wij hebben het genoe­gen je een oplei­d­ing aan te bieden en de vaardighe­den te ont­dekken die nodig zijn om bij te dra­gen aan de toekomst. Het is onze ervar­ing dat de vra­gen en uitdagin­gen van onze tijd nieuwe vaardighe­den vereisen, die ver­schillen van de vaardighe­den die wij momenteel gebruiken en waarin wij zijn opgeleid en getraind. Ons huidige begrip en beheers­ing van de wereld heeft ons gebracht waar we nu zijn. De com­plexe en ingewikkelde vraagstukken waarmee wij op alle ter­reinen van het leven te maken hebben, vereisen dat wij een vol­gende, hoogst noodza­ke­lijke stap in onze ontwik­kel­ing zetten.

Ik ben een instrument, indien goed gestemd kan ik spelen met de toekomst

Ik ben een instru­ment, indien goed gestemd kan ik met de toekomst spelen!

De vaardighe­den die we tot nu toe geleerd en beheerst hebben, kun­nen ons alleen maar soort­gelijke inzichten geven als die uit het verleden, met dezelfde soorten resul­taten en prob­le­men. Onze huidige ken­nis, vaardighe­den, bewustz­ijn en intel­li­gen­tie zouden er veel baat bij hebben als zij wer­den getrans­formeerd door de ver­grot­ing van onze capaciteiten. De cur­sus is voor­taan een ont­moet­ing met en een train­ing van die ver­sterkte capaciteiten, die ons in staat stellen bij te dra­gen tot een sys­tem­a­tis­che en duurzame toekomst.

De cur­sus bestaat uit de vol­gende thema’s:

 • De train­ing en studie van de nieuwe vaardighe­den: Werken met Inhoud, Verbind­ing, Uniciteit en Heelheid.
 • Het ont­waken van de zin­tu­igen en het obser­vatiev­er­mo­gen, eve­nals infor­matiev­er­w­erk­ing en databanken.
 • Het ver­mo­gen om de invloed en de kracht van sta­tis­che geloof­ssys­te­men en men­tale mod­ellen aan te pakken.
 • De Ander als poort naar de toekomst.
 • De erken­ning van de teke­nen van de “uitn­odi­gende” kwaliteit van de toekomst. De com­plexe taal van lev­ende sys­te­men en samen­werk­ingsver­ban­den leren “lezen”.
 • Werken met de begrip­pen Lege Ruimte, het Onbek­ende en Onbek­ende, de toekomst in verbind­ing met de Ander en het Voorbewustzijn.
 • Vier infor­matiege­bieden en hun soorten gegevens en vaardigheden.
 • Het leren gebruiken van het hele fysieke lichaam, en niet alleen het hoofd, als instru­ment voor fijnere obser­vatie en diepere ontwik­kel­ing van informatie.
 • The­o­rie en achter­gron­den van de ontwik­kel­ing van onze vaardighe­den in de loop van de geschiede­nis; de inzichten van baan­brek­ende filosofen en wetenschappers.
 • De kunst om in indi­viduen, teams en organ­isaties het ver­mo­gen wakker te maken om bij te dra­gen aan de toekomst.
 • Oefe­nen en trainen van de nieuw ver­wor­ven vaardighe­den, met behulp van col­lec­tieve intel­li­gen­tie, acteerin­stru­menten, beweg­ing, groep­swerk, dialoog en feedback.
Voor Metamorfose

We werken in 4 modules van twee dagen:

1: Bewustzijn en vaardigheden van mijn fysieke wezen

met Paul Har­nischfeger en Frank Bosboom

Het bewust wor­den en trainen van de eigen unieke bewegingscapaciteit.

 • wijsheid van het lichaam en de ont­dekking van de krachten van de ruimte.
 • Verbind­ing tussen lichaam en bewustzijn.
 • Speelsheid en toekomst.
 • Bewustz­ijn van gemak, vorm, schoonheid en heelheid.

2: Inleiding in de instrumenten en vaardigheden van de toekomst

met Peter Paul Ger­brands en Paul Harnischfeger

Voor­be­wustz­ijn, bewustz­ijn en intel­li­gen­tie als ver­schil­lende maar geïn­te­greerde wegen naar de toekomst. Obser­vatie als weg naar de toekomst.

 • Ontwik­kel­ing van onze vaardighe­den in de loop der tijd.
 • Obser­vatie, bewustz­ijn, feed­back velden en toekom­stige vaardigheden.
 • Van impuls tot actieve invloed.
 • De “taal” van heel­heid en uniciteit.

3: Werken met instrumenten en vaardigheden van de toekomst

met Frank Bos­boom en Markku Wilenius

Bewuste vaardighe­den gebruiken: dif­fer­en­tiëren en cor­rel­eren en intel­li­gente vaardighe­den: denken en voe­len om mensen teams of organ­isaties te activ­eren om bij te dra­gen aan de toekomst.

 • De func­tie van de wil op bewuste en intel­li­gente gebieden.
 • Werken met traps, loops, men­tale modellen.
 • Train­ing om van intel­li­gente naar bewuste activiteit te gaan.
 • Het trainen van interventievaardigheden.

4: Toekomstige vaardigheden in de maatschappelijke dynamiek

met Markku Wile­nius en Peter Paul Gerbrands

Samen­werk­ing en het organ­is­eren van aan­pakken die bij­dra­gen aan de toekomst. Veran­der­ing en trans­for­matie teweeg­bren­gen in com­plexe omgevin­gen en omstandigheden.

 • Werken met uniciteit en heel­heid in organisaties.
 • Bewust­word­ing van het effect van dom­i­nante geloofssystemen.
 • Hoe om te gaan met dwin­gende maatschap­pelijke dynamiek.
 • Ruimte en tijd creëren om bij te dra­gen aan de toekomst.

Ons inzicht in en onze ervar­ing met de vaardighe­den die we nodig hebben om bij te dra­gen aan de toekomst, is een werk in uitvo­er­ing en vereist een dynamis­che aan­pak. Het is geen afgeronde method­olo­gie, noch streven wij naar een vaste aan­pak of the­o­rie. In die zin is de cur­sus een open maar sta­biele struc­tuur om te onder­zoeken, te oefe­nen en te ont­dekken. De begelei­ders zijn in staat een uitda­gende, inspir­erende en zachte ruimte te creëren om in te werken.

Het is een lev­endige cur­sus waar vaardighe­den wor­den getraind in beweg­ing, gesprek, spel, onder­zoek, uitwissel­ing, the­o­rievorm­ing - dit alles door te werken met rel­e­vante prob­le­men en obstakels van vandaag.

Bij het ontwikke­len en geven van deze oplei­d­ing maken wij vri­jelijk gebruik van het werk van: Mau­rice Mer­leau-Ponty, Fritz von Both­mer, Michael Tsje­chov, Marie Louise von Franz, Hum­berto Mat­u­rana, Dani Nabud­ere, Chris Argyris, Emmanuel Lev­inas, Han­nah Arendt, Peter Brook, en vele anderen.

Facilitatoren

Frank Bos­boom (1969) werkt met organ­isaties en netwerken aan huidige en toekom­stige maatschap­pelijke uitdagin­gen op het gebied van huisvest­ing, welz­ijn, onder­wijs en gezond­hei­d­szorg. Frank’s aan­pak is om als leer­coach te werken bin­nen de organ­isaties die een trans­for­matie nodig hebben.

Peter Paul Ger­brands (1957) helpt organ­isaties en samen­werk­ingsver­ban­den bij het vin­den van een weg naar de toekomst. Hij heeft een verleden als toneel­regis­seur, organ­isatiead­viseur en adviseur die werkt met com­plexe onder­ling ver­bon­den systemen.

Paul Har­nischfeger (1955) is the­ater­regis­seur, acteer­trainer en docent dra­maon­der­wijs. Hij werkt ook als ler­aar en ther­a­peut voor beweg­ing en de dynamiek van de ruimte. Hij is een liefheb­ber van poëzie, ver­halen en steen.

Markku Wile­nius (1961) werkt al zo’n 30 jaar met organ­isaties om hen te helpen besef­fen hoe de toekomst ver­schilt van het verleden. Hij is hoogler­aar toekom­st­stud­ies aan de uni­ver­siteit van Turku, Fin­land en Unesco-leer­stoel voor leren voor trans­for­matie en plan­e­taire toekomst.

Aanvullende informatie

Data
Mod­ule 1: 2-3 maart
Mod­ule 2: 16-17 maart
Mod­ule 3: 13-14 april
Mod­ule 4: 15-16 juni
Alle dagen van 9.00-17.00

Plaats
Delft, Ned­er­land

Kosten
€ 3750 (met lunch, zon­der BTW)

Infor­matie en inschri­jv­ing: Neem con­tact op met Peter Paul Ger­brands via dit for­mulier.

Deze cur­sus kan overal en in ver­schil­lende vor­men wor­den gegeven.
Neem con­tact met ons op als je ideeën hebt over wan­neer, waar en hoe.