Chalkboard wall with illustrations about future

Connecting to the Future

Wij zijn dit project begonnen om infor­matie en train­ing te geven over de vaardighe­den die wij moeten ontwikke­len om bij te dra­gen aan de toekomst. Het is onze waarne­m­ing en ervar­ing dat onze huidige capaciteiten ons zowel basis­be­hoeften als manieren en mid­de­len kun­nen ver­schaf­fen om ons te ontwikke­len. Deze vaardighe­den zijn echter niet gebouwd voor of getraind in het aan­pakken van de huidige prob­le­men en uitdagin­gen waar wij als men­sheid voor staan. In feite hebben we met deze vaardighe­den de prob­le­men gecreëerd waarmee we nu gecon­fron­teerd wor­den, niet van­wege slechte bedoelin­gen, maar van­wege ons onver­mo­gen. Hoewel wij ons uiter­ste best doen om onze huidige vaardighe­den te ver­beteren, zodat zij kun­nen omgaan met wat de wereld van ons vraagt, gaat dit hun begrip en ver­mo­gen te boven. Het meeste dat basis­be­hoeften en ontwik­kel­ingsvaardighe­den kun­nen bieden is welz­ijn, maar dat is gebaseerd op wat de wereld ons biedt en hoe we haar kun­nen gebruiken. Onze “toekomst”- of “zijn”-vaardigheden zijn gebaseerd op ons ver­mo­gen om bij te dra­gen aan de wereld als een lev­end onder­ling ver­bon­den systeem.

Wij geloven dat alleen het bloot­leggen en trainen van onze aange­boren, maar zelden gebruikte, zijnsvaardighe­den ons de juiste inzichten en capaciteiten zullen ver­schaf­fen om bij te dra­gen aan een waardige, cre­atieve en vrije toekomst.