Over het boek

In dit boek willen we onze bevin­din­gen delen op het onbek­ende ter­rein van de menselijke ervar­ing waar­van we denken dat het van het groot­ste belang is voor de menselijke evo­lu­tie voor de toekomst. Bij het verken­nen van dit nieuwe land zijn we drie fenome­nen tegengekomen: trans­for­maties­ig­nalen, dynamis­che vaardighe­den en ontol­o­gis­che uitn­odigin­gen. Momenteel zien we onszelf als een schat­plichtige aan dege­nen die er al voet aan wal hebben gezet en terugkomen met opmerke­lijke infor­matie. Hier­door hebben we een unieke benader­ing ont­dekt van de evo­lu­tie van menselijke behoeften en vaardighe­den. Ons ver­haal gaat over hoe we de wereld in de richt­ing van gezonde vooruit­gang kun­nen bren­gen, met nieuwe mogelijkhe­den voor ons om te leren en ons te ontwikke­len als indi­viduen en als collectief.

Er is geen andere tijd in de geschiede­nis geweest waarin de menselijke invloed hier op aarde zo sterk en zicht­baar was. Wat de toekomst betreft, zijn er grote nieuwe uitdagin­gen voor onze deur ver­sch­enen die van samen­levin­gen vra­gen om te veran­deren. Kli­maatveran­der­ing, de verni­etig­ing van de natuur en groeiende ongelijkheid zijn enkele van de symp­tomen die alle­maal wijzen op een zeer fun­da­menteel prob­leem, namelijk de manier waarop we denken en han­de­len als mensen.

Dus de vraag wordt ‘Hoe moeten wij als mensen veran­deren en groeien om deze prob­le­men te over­win­nen?’ Daar gaan we in dit boek op in. Om die vraag te beant­wo­or­den, moeten we ons gedrag his­torisch als sociale wezens beschouwen. We hebben ook een aan­tal robu­uste hulp­mid­de­len nodig om de weg vooruit te ver­lichten. We hebben met name een aan­pak nodig die prak­tisch genoeg is om ons richt­ing en richt­ing te geven voor de rad­i­cale veran­der­ing die nodig is.

We zijn de verbind­ing met de toekomst kwijt en het is hoog tijd om die terug te kri­j­gen. In wezen is onze verbind­ing met de toekomst afhanke­lijk van het ver­mo­gen om onszelf te trans­formeren door te leren.

Momenteel maken we voor­namelijk vorderin­gen bin­nen de bestaande para­me­ters van onze over­tuigin­gen, geloof­ssys­te­men, wereld­beelden of obser­vatiedis­ci­plines. Dit betekent dat alles wat we ontwikke­len, creëren, ont­dekken, onder­zoeken en willen ervaren, alleen bin­nen deze para­me­ters onze bewuste waarne­m­ing bin­nenkomt. Met andere woor­den, we zit­ten vast met de manieren waarop we de afgelopen hon­der­den jaren hebben geleerd om in onze basis­be­hoeften te voorzien.

De ontwik­kel­ing van indus­triële samen­levin­gen betek­ende een enorme sprong voor­waarts in hoe we leer­den rea­geren op deze oproep. In wezen is ons leren gebaseerd op het beheersen van de vervulling van onze basis­be­hoeften: voed­sel, vei­ligheid, onder­dak, zelf­ex­pressie, zelf­beschikking en het ver­mo­gen om te geni­eten. Het is niet meer dan nor­maal dat die principes onze gedachten, gevoe­lens en han­delin­gen sturen. Het beheer van onze basis­be­hoeften gedurende een lange peri­ode van ontwik­kel­ing heeft ons een krachtige reeks vaardighe­den opgeleverd die pre­cies dat doen: onze basis­be­hoeften veilig­stellen door te proberen het leven zelf te con­trol­eren, reg­uleren en sturen. Man­a­gen in deze zin betekent ook het creëren van een nogal sta­tisch wereld­beeld dat alleen gericht is op onze basis­be­hoeften. Al onze acties zijn gebaseerd op deze diepge­wortelde overtuigingen.

We zullen een his­torische blik wer­pen op het per­spec­tief van leren: hoe de twee grote invloedrijke krachten van hoe te onder­schei­den en hoe te cor­rel­eren ons leerver­mo­gen mogelijk hebben gemaakt door de ontwik­kel­ing van sen­soren, proces­sors en stu­ur­pro­gram­ma’s. Boven­dien zullen we de rol van beteke­nis en het gevoel van toekomst onder­zoeken om ons ver­mo­gen te transformeren.

Zoals onze analyse zal laten zien, is vasthouden aan onze basis­be­hoeften gewoon niet genoeg voor de toekomst. Het bestendigt alleen de vicieuze cirkel van mensen die voort­durend hun basis­be­hoeften vervullen en ver­vol­gens overvullen. 40% van de vol­wassen bevolk­ing van de VS is al zwaar­li­jvig. De gemid­delde auto­g­rootte groeit, ook al zijn er min­der gezinsle­den om ze te delen. Tegelijk­er­tijd gaat de opwarm­ing van de aarde met grote spron­gen vooruit. De jaren 2015-2018 waren de vier warm­ste jaren in de gereg­istreerde geschiede­nis. Microplas­ticvervuil­ing ver­spreidt zich over de hele wereld. Boven­dien con­cen­treert de rijk­dom zich op steeds min­der han­den. In 2017 kreeg ‘s werelds rijk­ste 1% 82% van de rijk­dom. De wel­vaart in onze samen­levin­gen neemt niet zo toe dat iedereen in zijn basis­be­hoeften kan wor­den voorzien.

We lijken trage leer­lin­gen te zijn in het zien van de langeter­mi­jn­im­pact van al onze tech­nis­che inno­vaties en ontwik­kelin­gen. We zien dat de voorde­len op korte ter­mijn duidelijk zijn, maar in de ini­tiële ontwerp­fase van pro­ducten wordt zelden reken­ing gehouden met de bijw­erkin­gen op de lange ter­mijn.
Zelfs in ons per­soon­lijke leven bijvoor­beeld: de hoeveel­heid angst- en stressver­lagers die mensen gebruiken om de symp­tomen van onze huidige manier van leven aan te pakken, nemen de symp­tomen alleen maar weg en hebben weinig effect op de oorzaak.

Voor elke bewuste waarne­mer lijkt er iets fun­da­menteel mis te zijn in de manier waarop we ons dagelijks leven lei­den. We doen ons best en toch vin­den we het erg moeil­ijk om met deze uitdagin­gen om te gaan. Meestal komen we met oplossin­gen die, omdat ze zijn ont­wor­pen in een vergelijk­bare mind­set als we gewend zijn, op de lange ter­mijn nieuwe uitdagin­gen opleveren.

Onze claim is dat het te maken heeft met onze huidige staat van zijn, die voor­namelijk gericht is op het vervullen van basis­be­hoeften. Om hier­aan voor­bij te gaan, moet een veel intel­li­gen­ter menselijk gedrag aan de opper­vlakte komen, voor­dat we de lev­en­som­standighe­den ondraaglijk maken voor een beschav­ing van onze omvang. We moeten de gedurfde stap zetten als menselijk ras en naar het vol­gende niveau gaan van hoe we zijn en han­de­len in deze wereld.

In dit boek zullen we een nieuwe leer­meth­ode verken­nen die zich in een gebied bevindt dat onder of boven of buiten of buiten onze bestaande leer­pa­ra­me­ters ligt. We zien dat al onze huidige en toekom­stige uitdagin­gen wijzen op een upgrade van onze capaciteiten. We zullen het nieuwe niveau van menselijk gedrag intro­duc­eren dat we dynamis­che vaardighe­den noe­men. Hier zullen we niet meer opges­loten zit­ten met onze ego­cen­trische behoeften, maar we zullen veel verder gaan dan ze. Boven­dien beschri­jven we hoe we meer gedreven kun­nen wor­den door de uitn­odigin­gen van buite­naf die ons ste­vig verbinden met de toekomst. We sluiten dit boek af met hulp­mid­de­len om verbind­ing te maken met die uitnodigingen.

In feite zien we deze rad­i­cale ver­schuiv­ing al plaatsvin­den, zij het in een vroeg sta­dium. In de nabije toekomst hopen we dat deze veran­der­ing zal wor­den herk­end als een door­drin­gend sig­naal in elke hoek van onze menselijke gemeen­schap­pen. Onze beschav­ing is klaar voor de vol­gende stap: de toekomst roept ons en we moeten onze acties dien­overeenkom­stig ontwer­pen. Als indi­viduen en col­lec­tieven kun­nen we ons han­de­len niet meer richten op het vervullen van onze huidige behoeften. Leren samen­werken met de toekomst is de echte uitdag­ing waar we van­daag voor staan. Het over­win­nen van deze drem­pel zal alleen gebeuren als we de vaardighe­den begin­nen waar te nemen en te leren die ons voor­bij de huidige uitdagin­gen kun­nen bren­gen in een lev­endige verbind­ing met de toekomst. Het zal veel vra­gen van ons leerver­mo­gen, onze manier van leven en ons wezen om de noodza­ke­lijke trans­for­matie te ondersteunen.

De toekomst is er altijd als we onszelf in staat stellen deze met ons te laten samenwerken.

Ste­unt u ons werk?

Markku Wile­nius & Peter Paul Gerbrands