Quantum Leap - Painting by Sophie

Quan­tum Leap door Sophie

Een brief over geven, geluk en bewustzijn (fragmenten)

door Peter Paul Gerbrands

Je kan de volledige brief hier lezen.

Hoe is het mogelijk dat er zoveel boeken, video’s, pod­casts, wijsheid, ken­nis, ini­ti­atieven en goede wil zijn, maar dat de kern van de zaak en de gron­doorzaak van wat er met en op onze pla­neet gebeurt nog steeds nauwelijks aan bod komt?

Geven en ontvangen

Het antwo­ord op de vraag waarom mensen zelden de gron­doorzaak ont­dekken maar in plaats daar­van voor de meer opper­vlakkige oorzaak gaan, is dat ze niet (genoeg) ver­bon­den zijn met hun eigen grondoorzaak.

Het is gewoonte gewor­den ons men­sz­ijn te verk­laren bin­nen de heersende geloof­ssys­te­men over de oor­sprong van het leven: evo­lu­tion­air, religieus of filosofisch. Ik heb geen bezwaar tegen die verk­larin­gen of over­tuigin­gen als uit­leg van ons gedrag, zolang we ons maar bewust zijn van het ver­schil tussen de ervar­ing van zijn en de verk­lar­ing van zijn. Het prob­leem is dat een verk­lar­ing zelf een gevolg is en geen oorzaak. Effecten of gevol­gen ver­war­ren met oorza­ken is een aan­wi­jz­ing dat we de verbind­ing met de gron­doorzaak hebben ver­loren en deze niet meer kun­nen herkennen.

In de loop der jaren ben ik de aard, de gron­doorzaak, van onze pla­neet en waarschi­jn­lijk van het uni­ver­sum, gaan ervaren als GEVEND. 

Overal in de wereld waar ik mensen ont­moette, von­den zij in over­grote meerder­heid de diep­ste ervar­ing van zijn in het bij­dra­gen aan het lev­ende, op elkaar inwerk­ende sys­teem van de wereld en in het geven aan anderen. Geven brengt het allerbeste in mensen naar boven.

Er gebeuren ver­schil­lende din­gen als we onze indi­vidu­ele verbind­ing met de diep­ste natuur van de wereld ver­liezen. Als we de werk­ing en de invloe­den van het geven niet meer kun­nen waarne­men, nemen we onze toevlucht tot aller­lei andere verk­larin­gen die ons bestaan en ons gedrag recht­vaardi­gen. Ons per­spec­tief op het leven, andere mensen en onszelf veran­dert drastisch.  Ik zal er een paar noemen:

  • Omdat we van nature niet gemaakt zijn om te nemen en te gebruiken, schept dit toekom­sten die we niet had­den voorzien. We zijn niet gemaakt om te hebben; het veroorza­akt prob­le­men in onszelf en de wereld om ons heen. Het maakt ons geen betere mensen.
  • Nemen, gebruiken en hebben neemt, gebruikt en heeft ons ook: het heeft de neig­ing een aan­dacht opeisende en ver­slavende gewoonte te worden.
  • Nemen creëert een samen­lev­ing die vooral gedreven wordt door eisen en ver­plichtin­gen: ver­plichte activiteit draagt niet bij. We wor­den tot activiteit ged­won­gen door ver­schil­lende filosofieën of reli­gies, door prob­le­men die we moeten oplossen, maar vooral door het feit en het idee dat we onze basis­be­hoeften moeten ver­di­enen in plaats van dat ze ons wor­den gegeven.
  • De hele bij­dra­gende natuur van planten, dieren en mensen wordt plot­sel­ing gezien als een oefen­ing in overleven.
  • Het leven wordt de vervulling van behoeften: De oriën­tatie van de organ­isatie van onze samen­levin­gen is momenteel gebaseerd op het voorzien in die behoeften.

Het belan­grijk­ste: Als we niet langer kun­nen ervaren wat ons gegeven wordt, dan kijken we niet langer naar buiten om te ont­van­gen, maar we kijken naar buiten om te kri­j­gen omdat we mid­de­len moeten vin­den om te leven of zoals we het later noem­den om te overleven.

We kijken naar buiten om te vin­den wat we zoeken, niet om te zien wat er is. Het betekent dat we veran­derd zijn van ont­van­gen naar nemen. Maak de daad van het geven alstublieft niet te ingewikkeld door er iets spe­ci­aals, extra’s of god­delijks van te maken. Mijn punt is sim­pel­weg dit: nemen, hebben en houden zijn geen houd­bare daden in com­plex sys­teem, alleen actief geven en ont­van­gen zijn dat. Probeer je voor te stellen wat het zou beteke­nen voor de weten­schap of de indus­trie om alleen din­gen te ontwikke­len die bij­dra­gen aan het hele lev­ende sys­teem van de wereld, en niet slechts gedeel­telijk of voor een bepaald doel.

 

Vervulling en geluk 

Waarom zijn mensen geob­sedeerd door de zoek­tocht naar geluk en welzijn?

Omdat ze vervulling en bevredig­ing met geluk en welz­ijn met zijn verwarren.

Eigen­be­lang of ego­cen­trisme is niet slecht, maar dat kan ons alleen de vol­doen­ing en het plezier van het vervul­lende deel van het leven bren­gen, nooit het geluk deel. Hoewel vol­doen­ing en geluk inwis­sel­baar en met elkaar ver­w­even lijken, zijn ze van heel ver­schil­lende aard.

Bevredig­ing is tijdelijk, kan slechts een kort­stondige ervar­ing van vervulling teweeg­bren­gen en moet voort­durend wor­den vernieuwd.

Geluk komt niet voort uit de vervulling van mijn behoeften en wensen. Geluk is ons bewustz­ijn van een verbind­ing met het zijn, met onze oor­sprong. Het ontstaat in de daad van het geven, in het bij dra­gen aan de ont­plooi­ing van anderen, aan de wereld, aan alles wat buiten mijzelf is en het wordt een con­stante wan­neer we ver­bon­den zijn met onze gron­doorzaak en ons realis­eren: ik ben een geschenk van de wereld. Ik zou willen stellen dat de meeste prob­le­men die we van­daag de dag in de wereld tegenkomen voortkomen uit het feit dat de meeste din­gen die we hebben gemaakt en ingericht geen basis hebben in de oor­spronke­lijkheid van het bestaan. Zij zijn ingesteld op nemen, zon­der een verbind­ing die het zeer com­plexe en onder­ling ver­bon­den bestaan van onze pla­neet begri­jpt en ermee samen­werkt. En het bestaan van de wereld is geven, mogelijk maken.

 

Intelligentie en bewustzijn 

Is intel­li­gen­tie vol­doende in staat ons uit onze huidige impasse te halen? Nee, dat is het niet.

Ik zou intel­li­gen­tie en bewustz­ijn willen intro­duc­eren als twee heel ver­schil­lende, maar in een gezonde sit­u­atie op elkaar afgestemde ver­mo­gens van de mens.

  • Dit zijn hun acties: Intel­li­gente ver­mo­gens vereisen dat we ons con­cen­tr­eren op een onder­w­erp, een ervar­ing die ik meemaak, een opeen­vol­ging van activiteiten, een doel dat ik wil bereiken. Als we ons con­cen­tr­eren, trekken we ons fysiek, emo­tion­eel en men­taal samen, sluiten we alle andere infor­matie uit die anders is dan wat we voor ons zien, wat we zoeken.
  • Onze bewuste ver­mo­gens vereisen dat we ons uit­brei­den, ope­nen, loslaten, waar­door een veel groter opper­vlak ontstaat. We proberen geen antwo­ord, doel of reden te vin­den. Het vindt ons. We geven onszelf om te ont­van­gen wat gegeven wordt.

Maar om het zo te zeggen klinkt het diepzin­nig of niet van deze wereld. Ik ben bang dat we alle­maal erg beïn­vloed zijn door de intel­lectuele taal en houd­ing van weten­schap en religie om in het soort bewustz­ijn te stap­pen dat ik beschrijf zon­der ons vreemd, ver­loren en zelfs inheems te voe­len. Maar ik verzeker je dat het gewoon een kwestie van oefen­ing is. Dit is mijn ervar­ing met de meeste mensen met wie we dit werk doen: Ze zijn zich er niet van bewust hoe hun lichaam een zeer gevoelig waarne­m­ingsin­stru­ment is. Als je het op die manier gebruikt, wordt infor­matie aan je geopen­baard, maar alleen omdat we de activiteit van expan­sie doe. Het is niet inac­tief wachten tot er iets komt. De activiteit van expan­sie neemt vraagt een wakkere waarne­m­ing zon­der uit te leggen of in te passen. Dat komt later als we alle gegevens naar onze intel­li­gen­tie brengen.

We hebben toe­gang tot de enorme data­banken van per­soon­lijke en col­lec­tieve infor­matie in de bewuste en onbe­wuste reser­voirs van ons besef, onze aan­dacht. Ons ver­mo­gen tot gegeven­sop­slag is een goed ontwikkeld instru­ment dat ons in staat stelt infor­matie uit onze opvoed­ing, ervar­ing en achter­grond van onszelf en anderen op te slaan en uit elke data­bank te put­ten. Intel­li­gen­tie is in staat te werken bin­nen een data­bank, wat zij doet met con­trac­tie en focus. Bewustz­ijn is in staat om met de data­banken te werken, wat het doet met expan­sie, open­heid en het ver­mo­gen om te ont­van­gen. Als ik kijk naar onze lev­ensstijl en fun­da­mentele organ­isatorische en maatschap­pelijke patro­nen, wor­den we in de eerste plaats opgeleid om onze intel­li­gen­tie te gebruiken: het ver­mo­gen om bin­nen een bepaalde data­bank te werken.

Con­trac­tie geeft ons intel­li­gen­tie en alle won­der­baar­lijke inner­lijke instru­menten en uiter­lijke toepassin­gen van denken en voe­len. Expan­sie geeft ons bewustz­ijn van uniciteit en onder­linge ver­bon­den­heid van alles wat er is en het ver­mo­gen om ermee te werken en te communiceren.

Het over­matig gebruik van con­trac­tie heeft geleid tot ver­waar­loz­ing van expansie.

Balancing Stones by Paul Harnischfeger

Bal­anced Stones door Paul Harnischfeger.

Het bewustz­ijn, ons instru­ment om met infor­matie uit vele en ver­schil­lende bron­nen uit ver­schil­lende data­banken te werken en deze in even­wicht te bren­gen, dient, zoals elk ver­mo­gen dat wij mensen hebben, in vorm wor­den gehouden door train­ing en feedback.

Het trainen van dit ver­mo­gen en het onder­houden van meerdere data­banken komt nauwelijks aan bod in onze opvoed­ing en mond­jes­maat in ons onder­wijs. Eigen­lijk is onder­wijs vooral een upload van infor­matie naar onze data­banken van een bepaald soort, merk, model en geloof. Door het gebrek aan train­ing van het bewustz­ijn, hebben we in plaats van fitte en wend­bare data­banken, geloof­ssys­te­men en men­tale mod­ellen gemaakt. Over­tuigin­gen en mod­ellen die we gebruiken om ons bestaan en onver­mi­jdelijk dat van anderen te beheersen zon­der ons daar erg bewust van te zijn. We denken dat de wereld zo is, omdat we niet in staat zijn geweest infor­matie op te sporen die afwijkt van onze bevin­din­gen en over­tuigin­gen. Nog erger: we zien afwijk­end als abnor­maal en onregel­matig, en tegengesteld als vijandig. De ander is ineens verdacht.

Met andere woor­den: als we in onze eigen bubbel bli­jven, ont­breekt het ons aan infor­matie om een toekomst te creëren die zowel uniek is als bij­draagt aan het hele lev­ende sys­teem van de wereld.

 

De essen­tie van bewustz­ijn is dialoog. Een soort dialoog waar­bij alle zin­tu­igen de infor­matie ont­van­gen; en dan geven we iets terug. Intel­li­gen­tie clas­si­ficeert de infor­matie graag om het te begri­jpen, maar bewustz­ijn accepteert de diepere, meer directe bood­schap die de lev­ende en mater­iële wereld voort­durend geeft. Het is alsof je niet zozeer luis­tert naar wat iemand zegt, maar naar wat het betekent. Niet de inhoud, maar de samenhang.

Het bestaan of het zijn, heeft twee basisken­merken: alles houdt ver­band met alles en alles is uniek. Je kunt op de hele pla­neet geen twee gelijke zand­ko­r­rels vin­den, en je kunt iets niet isol­eren om het te begri­jpen. We hebben echter wel de neig­ing om onze ver­schillen te niv­elleren en onze weten te isol­eren om zek­er­heid te creëren waar­door we sta­biliteit willen vinden.

Maar echte sta­biliteit in het leven is ste­vig ver­ankerd in de gevende eigen­schap­pen van ons bestaan en is de meest diverse en dynamis­che ervar­ing die ik ken. Bewustz­ijn geeft ons een instru­ment om onszelf te ervaren als een uniek waarde­vol onderdeel in de samen­hang van het bestaan, dat we werke­lijk kun­nen bij­dra­gen is onze basis in het leven.

Toekomst wordt niet ver­schaft door iets sta­tisch, door iets dat we hebben of waaraan we vasthouden. Zij wordt niet ver­schaft door een sta­tisch sys­teem of struc­tuur: Het maakt niet veel uit of we geloven in weten­schap, God, vooruit­gang, mensen, natu­uron­twik­kel­ing of geld.  Als we zo’n enkele bron als onze sta­biliteit, onze eigen­heid, aan­vaar­den wordt onze toekomst bepaald door moeil­ijkhe­den die we zelf creëren.  Aan de andere kant, als we bewust onze data­banken beweeglijk houden, om aller­lei infor­matie te ont­van­gen, wordt geven een natu­urlijk gebaar en de poort waar­door we ons verbinden met de toekomst.