Privacy- en donatiebeleid

Laatst bijgew­erkt: 11-6-2019

Act to be/Connecting to the Future exploiteert http://www.connectingtothefuture.org (de “Site”). Deze pag­ina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verza­me­len, gebruiken en vri­jgeven van per­soon­lijke infor­matie die we ont­van­gen van gebruik­ers van de site.

We gebruiken uw per­soon­lijke infor­matie op geen enkele manier, behalve om te rea­geren op uw mogelijke opmerkin­gen of vra­gen. Door de Site te gebruiken, gaat u hier­mee akkoord.

Informatie verzamelen en gebruiken

Tij­dens het gebruik van onze Site zullen we alleen per­soon­lijk iden­ti­ficeer­bare infor­matie, zoals naam en e-mailadres, gebruiken om vra­gen te beant­wo­or­den of, en alleen als je hier spec­i­fiek om hebt gevraagd, om con­tact met je op te nemen of mogelijk in de toekomst en alleen als je hier spec­i­fiek om hebt gevraagd, om u de nieuws­brief te sturen.

Per­soon­lijk iden­ti­ficeer­bare infor­matie kan omvat­ten, maar is niet beperkt tot, uw naam en e-mailadres (“Per­soon­lijke informatie”).

Loggegevens

Zoals veel site-oper­a­tors verza­me­len we infor­matie die uw browser verzendt wan­neer u onze site bezoekt (“loggegevens”).

Deze loggegevens kun­nen infor­matie bevat­ten zoals het Inter­net Pro­to­col (“IP”)-adres van uw com­puter, browser­type, browserver­sie, de pag­i­na’s van onze site die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pag­i­na’s wordt doorge­bracht en andere statistieken.

Het is ons beleid om deze gegevens op geen enkele manier te gebruiken of derden deze gegevens te laten gebruiken.

communicatie

We zullen uw per­soon­lijke infor­matie niet gebruiken om con­tact met u op te nemen met mar­ket­ing- of pro­motie­ma­te­ri­aal en andere infor­matie van die soort.

Koekjes

Cook­ies zijn bestanden met een kleine hoeveel­heid gegevens, die een anon­ieme unieke iden­ti­fi­catiecode kun­nen bevat­ten. Cook­ies wor­den vanaf een web­site naar uw browser ges­tu­urd en op de harde schijf van uw com­puter opgeslagen.

Zoals veel sites gebruiken we “cook­ies” om infor­matie te verza­me­len. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cook­ies te weigeren of aan te geven wan­neer een cookie wordt ver­zon­den. Als u echter geen cook­ies accepteert, is het mogelijk dat u som­mige delen van onze Site niet kunt gebruiken.

Veiligheid

De vei­ligheid van uw per­soon­lijke infor­matie is belan­grijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele meth­ode van verzend­ing via inter­net of meth­ode van elek­tro­n­is­che opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om com­mer­cieel aan­vaard­bare mid­de­len te gebruiken om uw per­soon­lijke infor­matie te bescher­men, kun­nen we de absolute vei­ligheid ervan niet garanderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit pri­va­cy­beleid is van kracht vanaf 11-6-2019 en bli­jft van kracht, behalve met betrekking tot eventuele toekom­stige wijzigin­gen in de bepalin­gen ervan, die onmid­del­lijk van kracht wor­den nadat ze op deze pag­ina zijn geplaatst.

We behouden ons het recht voor om ons pri­va­cy­beleid op elk moment bij te werken of te wijzi­gen en u dient dit pri­va­cy­beleid regel­matig te con­trol­eren. Als u de Ser­vice bli­jft gebruiken nadat we wijzigin­gen in het Pri­va­cy­beleid op deze pag­ina hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijzigin­gen erkent en dat u ermee instemt om het gewi­jzigde Pri­va­cy­beleid na te leven en eraan gebon­den te zijn.

Als we mater­iële wijzigin­gen aan­bren­gen in dit pri­va­cy­beleid, zullen we u hier­van op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt ver­strekt, of door een promi­nente ken­nis­gev­ing op onze web­site te plaatsen.

Donatiebeleid

Peter Paul Ger­brands & Markku Wile­nius verk­laren dat al het geld dat wordt opge­haald door mid­del van donaties die op deze site of op andere manieren zijn verza­meld, uit­slui­tend wordt gebruikt om het Con­nect­ing to the Future- project te ondersteunen.

Uit­er­aard zijn we transparant over hoe en waar­voor de gelden wor­den ingezet.

De financier­ing is bedoeld om ons (PPG & MW) in staat te stellen ons eerste werk te doen en anderen in staat te stellen hun vaardighe­den, vak­man­schap, tijd of ideeën bij te dra­gen aan het onder­houden en ontwikke­len van het project.

Met onze crowd­fund­ing hebben we noch een com­mer­ciële bedoel­ing noch een per­soon­lijk finan­cieel doel. Het enige doel van de financier­ing is om ons finan­cieel in staat te stellen om te schri­jven, mee te denken, te ont­moeten en anderen te betrekken.

Als u een fout heeft gemaakt met uw donatie, neem dan con­tact met ons op en wij zullen uw donatie terugbetalen.

In het onwaarschi­jn­lijke geval dat er een financier­ingsover­schot is wan­neer het project wordt afges­loten, zal het wor­den gedoneerd aan een vergelijk­baar doel.

Neem contact met ons op

Als je vra­gen hebt over het pri­vacy- of donatiebeleid, neem dan con­tact met ons op .